Skip to content

Doneren:

NL77ABNA0113116209 t.n.v. Stichting TASNU

 

Verslag training Gulu 2019

Text content

Bezoek OK Lacor 2019

Missie 2019

Goeie contacten met de docenten

Missie 2019

OK na de sloop GRRH 2019

Missie 2019

Moeder en kindcentrum GRRH 2019

Missie 2019

Soms alleen via telefoon instructiefilm

Missie 2019

Verslag missie Gulu college 2019 

Inleiding 

In 2017 is er vanuit VSO(Voluntary Service Overseas) een verzoek gekomen om, in het kader van het “Mother and Child” project in Gulu, Acholi regio in Uganda, een twinning aan te gaan met Isala Zwolle. 

Een kleine commissie heeft dat contact verder vormgegeven en begin 2018 is een delegatie van 3 personen, (manager, medisch technicus en anesthesiemedewerker), afgereisd naar Gulu in Uganda om de situatie ter plaatse (GRRH) te inventariseren. 

Het werd al snel duidelijk dat met name de anesthesiologische zorg en de anesthesiologische vaardigheden te wensen over lieten. Daarom hebben we het college bezocht dat onder andere de opleiding van Clinical Officers Anesthesia verzorgt. Daar hebben we goede gesprekken gehad met als gevolg het plannen van een bezoek in maart 2019.  

Uit gesprekken met aanwezig VSO-vrijwilligers bleek dat Manchester University (MU) al 10 jaar actief was op de universiteit in Gulu en op het college. De contacten met MU en het college zijn het afgelopen jaar verder uitgebouwd met als resultaat dat 2 anesthesiemedewerkers in maart zijn afgereisd naar Gulu en 9 dagen college hebben gegeven aan eerste en tweede jaar studenten. De laatste 4 dagen is een anesthesioloog aangesloten om organisatorische ondersteuning te geven. 

Training 

De trainingen vonden plaats in de leslokalen van het Lacor Hospital. Het college is voor de opleiding van de Clinical Officers Anesthesia een samenwerkingsverband aangegaan met Lacor omdat er een tekort op het college is aan docenten en anesthesisten die de lessen verzorgen. 

Allereerst de dagindeling van de studenten, zowel eerste als tweede jaar: 

7.00 – 9.00  Gezamenlijk een “conference”.  

Doornemen van de vorige dag; 2x casusbespreking en de huidige dag per patiënt doornemen adhv de preoperatieve screening. 

9.00   – 12.30  College voor eerste jaar studenten 

9.00   – 14.00   Tweede jaar studenten werkzaam op OK 

14.00 – 20.00 Eerste jaar studenten werkzaam op OK 

15.30 – 18.00  College tweede jaar studenten 

Na onze lunchbreak zijn wij op de OK de studenten gaan observeren, 13.30 tot 15.00 uur. Dit om tijdens de lessen te evalueren. 

Voorafgaand aan de trainingen hebben we een nulmeting gedaan om het kennisniveau te toetsen. 

Het doel was een uitgangspunt te hebben zodat we zouden kunnen monitoren wat de toegevoegde kennis zou zijn aan het eind van ons verblijf. 

Tot onze verrassing was het theoretische kennisniveau erg hoog, zelfs zo hoog dat we de afsluitende toets hebben laten vervallen.  

Omdat we door omstandigheden wat ruimer in onze tijd zaten zijn we meteen het gesprek aangegaan met enkele studenten en de studieleider om over deze verrassende resultaten te spreken. Daaruit bleek dat er een enorme discrepantie bestaat tussen theorie en praktijk. 

We hebben meteen geschakeld en onze planning herzien.  

In plaats van de focus op het verbeteren van de theoretische kennis te richten hebben we de focus tijdens de training meer gericht op de praktijk. We hebben dat gedaan door rollenspellen te doen, training met intubatie model en scenario trainingen. Direct werd duidelijk dat het voor de studenten een enorme uitdaging was. Er werd enthousiast meegedaan. Ook de studieleider onderkende het probleem van het gebrek aan praktische vaardigheden van de studenten en was ook direct enthousiast over onze aanpak. 

Bij de laatste lesdag feedback gevraagd aan de studenten wat hun wensen zouden zijn, hierbij een ruim aanbod aan onderwerpen en trainingen gekregen. Welke een hulp kunnen zijn voor lesprogramma’s voor een volgende missie. 

We hebben middels PowerPointpresentaties de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: 

  • Geschiedenis van de anesthesie 
  • Anesthesietechnieken 
  • Spinaal anesthesie 
  • Patiëntenzorg, ligging en verantwoordelijkheden 
  • Plan van aanpak op OK 
  • Preoperatieve screening 
  • Trauma opvang 
  • Moeilijke luchtweg 

Tijdens en na de presentaties hebben we voor zover mogelijk direct de praktische invulling geoefend. 

OK-verbouwing 

Op dit moment is het complex waar de OK zich bevond met de grond gelijk gemaakt. Het puin ligt daar waar het gesloopt is. Jacinta Amito (Hoofd opleiding anesthesie college) leek oprecht verbaasd, onduidelijk of zij hiervan op de hoogte was. 

Als operatiekamer alternatief is gekozen voor een dubbele bezetting (twee OK-tafels op een OK) met slechts 1 anesthesietoestel, boven de verloskamers en een uitbreiding bij het KNO/ogen complex waar twee aparte OK’s in gebruik zijn. 4 mogelijkheden om te opereren dus. Hierbij is een operatieschema ingepland waarbij gynaecologie, chirurgie, KNO en ogen in participeren zover als wij het begrepen. 

Volgens de vervangende manager v.d. maintenance (Emudu Absolom) zal deze plaatsvinden eind 2019. Volgens headnurse Nora van het GRRH zal er de komende 2 jaar nog geen nieuwbouw plaatsvinden. 

Reden van sloop en een niet erop volgende nieuwbouw werd geweten aan het Japanse bedrijf JICA (Japan International Cooperation Agency). Deze zou wachten met de financiële injectie voor de nieuwbouw (nog geen toestemming van de RVB in Japan) en dit zou niet bekend zijn geweest bij GRRH. 

OK verloskunde, O2 fles leeg en geen bewakings monitoring

Missie 2019

Transport patient vanaf verloskunde (net bevallen) naar afdeling

Missie 2019

Voldoende materiaal. Weinig overzicht.

Missie 2019

Gulu referral (GRRH) 

Bezoek gebracht aan OK’s. OK boven verloskamer zag er bij tweede bezoek (22/03) 

beter uit dan het onverwachte eerste bezoek op maandag 18/03. 

Eerste bezoek (weer beter verzorgd dan vorig jaar, 2018) liet een structuurloze situatie zien met een anesthesietoestel die spanningsloos was en aangesloten op lege O2 flessen.  

Er presenteerde zich een acute sectio waarbij we beleefdheidshalve niet bij aanwezig waren maar sterk de indruk hadden dat er geen plan van aanpak bestond. Anesthesie werd verzorgd door een senior clinical officer. (Geen student). 

Maintenance 

In gesprek geraakt met vervangende manager, Emudu Absolom, van de maintenance.  

Hij geeft aan dat het lastig is om onderhoud te plegen i.v.m. tekort aan onderdelen en vraagt training van het personeel welke de apparatuur gebruikt. In zijn optiek hebben die geen idee hoe de apparaten te gebruiken. Geeft aan dat de training door de industrie verzorgd wordt. 

Onze inbreng waarbij de MT van de Isala wat zou kunnen betekenen werd met enthousiasme ontvangen. 

Zelf dachten we hier ook aan een bedrijf van MEDEC waarbij “refurbished” anesthesieapp./monitoring gebruikt kon worden.  

https://bimedis.com/search/search-items/anesthesia-equipment-icu-anesthesia-machines 

Lacor 

Het private hospital in Lacor is op 20 minuten rijden met de taxi en bestaat uit 6 operatiekamers een recovery met 4 bewaakte bedden en een IC met 8 bedden waarvan 4 met de mogelijkheid voor beademing. 

Het is ruim opgezet, netjes en overzichtelijk. 

Er is een waarneembare structuur met de juiste OK-hygiëne richtlijnen. 

De OK’s zijn voorzien van UAM Gradian beademingsapp. Zo op het oog zeer bruikbare en betrouwbare machines met ingebouwde O2 compressie (garantie van 33% O2 afgifte bij uitvallen van 100% O2 uit fles/muur). 

Monitoring lijkt prima wordt onvoldoende benut. 

Bij een middag observeren komt naar voren dat er een forse discrepantie bestaat tussen theoretische kennis en de praktische vaardigheden (Attitude, belang van: “patiënt staat centraal”.) 

Ook de communicatie tussen verschillende vakgroepen op de OK lijkt structuurloos, er heerst naar ons idee een strikte hiërarchie (behandelend arts is de baas) waarbij de anesthesie zeker niet een stem in lijkt te hebben. 

Recovery met enkele patiënten (met familie naast het bed) zonder personeel aangetroffen. Recovery wel met juiste apparatuur, waaronder een Crashkar uitgerust. 

Van hieruit een gemakkelijke en logische doorgang naar de IC.  

Ruim opgezette IC met centraal een soort van dokter/zuster post. 

Overall een zeer schril contrast met de OK’s van het GRRH. 

College (Gelegen naast het terrein van het GRRH) 

Overzichtelijke en schone campus waarbij mogelijkheid voor colleges, echter niet voor de opleiding van Clinical Officers Anesthesia, deze worden verzorgd bij Lacor 

Jacinta Amito houdt hier haar domicilie en krijgt hierbij ondersteuning van haar secretaresse Riana. Zij is erg goed op de hoogte van het reilen en zeilen en kan veel administratieve zaken regelen.  

Praktisch heeft Jacinta haar kantoor in Lacor waar twee prima lesruimtes zijn aan de rand van het hospital complex waar lessen voor de anesthesie verzorgd kunnen worden.  

Er is daar gebruik te maken van een computer (met beschermende accu om stroomstoringen op te vangen) en een beamer voor het verzorgen van presentaties.  

Summier is er lesmateriaal in de zin van een fantoom (intubatiehoofd met tubes, intubatiebestek etc.) 

Transport 

Goed verzorgd zowel door het college (ochtend taxi) als door Lacor met de middagtaxi. 

Van belang was hierbij dat we een SIM kaart met simlock vrije mobiel hadden met alle nuttige mobiele nummers. Communicatie met o.a. de chauffeurs verliep hierdoor zeer goed. 

Toekomst

Isala: wij willen de rol van opleidingsondersteuning graag aanbieden aan het college voor de opleiding van de clinical officers. Maar parallel zien wij nog twee mogelijkheden: via de universiteit van Gulu, die nauwe banden heeft met het college kunnen wij via het inrichten, aansturen en na een teach the teacher programma overdragen van een skills lab bijdragen aan een betere samenhang van theoretische scholing en praktijk. Dit zou gebruikt kunnen worden voor de opleiding clinical officers (CO’s), studenten voor ABCDE onderwijs, terugkomdagen voor CO’s en anesthesiologen (cursussen, CRM, etc.). 

Hiermee zouden we een boost kunnen geven aan de directe behoefte, maar ook een ondersteuning aan het behoud van kwaliteit en uitbreiding van vitaal geneeskundige skills. 

Verder zouden wij via de universiteit mogelijkheden zien om de onderhoud technici voor ziekenhuizen en HC te scholen en up-to-date te houden. Via Medec zouden we een link kunnen leggen om een constante stroom goede apparatuur met scholing eromheen aan te kunnen bieden. 

Wij zien in de samenwerking veel mogelijkheden en kansen om de zorg voor moeder en kind, traumopvang en anesthesieskills in de regio Gulu sterk te verbeteren. Via het aangegeven scholingsplan zal de hele klinische zorg in de regio een slag kunnen maken.